preloder

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO).
Nowe przepisy, a w szczególności art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO nakładają na nas obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz przekazania Państwu informacji odnośnie przetwarzania i zabezpieczania danych w naszej firmie. W związku z tym informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Quad Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-321), przy ul. Fiszera 5, NIP 6751426292, Regon 121126894, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000346243.

2. Ma Pani/Pan prawo do wglądu i zmiany przechowywanych danych osobowych, a w szczególności do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Quad Pro Sp. z o.o., ul. Fiszera 5, 31-321 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@quadpro.pl;

4. W Quad Pro nie został powołany Inspektor ochrony danych.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

6. Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i chroniącego osoby, których dane dotyczą. Oświadczamy, iż stosujemy środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

7. Powierzone przez Państwa dane osobowe jako klientów będą przetwarzane przez Quad Pro wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy podmiotami, w zakresie takim jak: ofertowanie i wycena, realizacja zamówień, realizacja umów outsourcingowych, obsługa zgłoszeń serwisowych, wysyłka towaru itp.
W razie pytań, prosimy o kontakt pod wskazanym wyżej adresem e-mailowym lub tradycyjną pocztą.
Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z informacjami. Zapewniamy, że bezpieczeństwo danych Państwa i Państwa klientów jest dla nas priorytetem.

 

Zarząd Quad Pro Sp. z o.o.

Close Menu